:

Гісторыя Саюзнай дзяржавы

 • 21 лютага 1995 года падпісаны Дагавор аб дружбе, добрасуседстве і супрацоўніцтве паміж Расійскай Федэрацыяй и Рэспублікай Беларусь.
 • 2 красавіка 1996 года падпісаны Дагавор аб утварэнні супольнасці Беларусі і Расіі. У гэты ж дзень Вышэйшым Саветам Супольнасці прынята рашэнне аб заснаванні Дня яднання народаў Беларусі і Расіі.
 • У Санкт-Пецярбургу 29 красавіка 1996 года на сустрэчы кіраўнікоў парламентаў дзвюх краін падпісана Пагадненне аб стварэнні Парламенцкага Сходу Супольнасці Расіі і Беларусі. Месцам знаходжання яго вызначана Масква, а прадстаўніцтва Парламенцкага Сходу ў Рэспубліцы Беларусь — горад Мінск.
 • Дагавор аб Саюзе Беларусі и Расіі падпісаны прэзідэнтамі дзвюх дзяржаў 2 красавіка 1997 года. У мае 1997 года Статут Саюза Беларусі і Расіі ухвалены Вышэйшым Саветам Саюза Беларусі і Расіі. На гэтым жа пасяджэнні зацверджана Праграма першачарговых дзеянняў па рэалізацыі Дамовы аб Саюзе. Парламенты Беларусі і Расеі 10 чэрвеня 1997 года ратыфікаваць Дагавор аб Саюзе Беларусі і Расіі і Статут Саюза, якія ўступілі ў моц 11 чэрвеня 1997 года. Кіраўнічымі органамі Саюза засталіся Вышэйшы Савет, Парламенцкі Сход і Выканаўчы Камітэт.
 • Сесія Парламенцкага Сходу Саюза Беларусі і Расіі, якая адбылася 12 — 13 чэрвеня 1997 года, разгледзела арганізацыйныя і прававыя пытанні пераўтварэння Парламенцкага Сходу Супольнасці ў Парламенцкі Сход Саюза Беларусі і Расіі. З рашэннем названых пытанняў пачалося фарміраванне саюзных органаў: ўтвораны Памежны камітэт і Камітэт па пытаннях бяспекі Саюза Беларусі і Расіі, падпісаны Дагавор аб сумеснай Тэлерадыёвяшчальнай арганізацыі.
 • У снежні 1998 года прэзідэнты Рэспублікі Беларусь і Расійскай Федэрацыі падпісалі Дэкларацыю аб далейшым яднанні Расіі і Беларусі, а таксама Дагавор паміж Расійскай Федэрацыяй і Рэспублікай Беларусь аб роўных правах грамадзян і Пагадненне аб стварэнні роўных умоў суб'ектам гаспадарання дзяржаў-саюзнікаў. Названыя дакументы з'явіліся канкрэтным крокам на шляху ажыццяўлення рэальнай міждзяржаўнай інтэграцыі.
 • Дагавор аб стварэнні Саюзнай дзяржавы падпісаны 8 снежня 1999 года (уступіў у сілу 26 студзеня 2000 году). Адначасова прынята Праграма дзеянняў Расійскай Федэрацыі і Рэспублікі Беларусь па рэалізацыі яго палажэнняў. Для дасягнення мэтаў адзінай дзяржавы, у адпаведнасці з Дагаворам, прадугледжана стварэнне Вышэйшага Дзяржаўнага Савета, Парламента, Суда і Падліковай палаты Саюзнай дзяржавы.
 • Вышэйшым органам Саюзнай дзяржавы вызначаны Вышэйшы Дзяржаўны Савет, у склад якога ўваходзяць кіраўнікі дзяржаў, кіраўнікі ўрадаў, кіраўнікі палат парламентаў Рэспублікі Беларусь і Расійскай Федэрацыі. .
 • Старшынёй Вышэйшага Дзяржаўнага Савета з'яўляецца адзін з кіраўнікоў дзяржаў-удзельніц на аснове ратацыі, калі Бакі не дамовіліся аб іншым. Першае пасяджэнне Вышэйшага Дзяржаўнага Савета Саюзнай дзяржавы адбылося 26 студзеня 2000 года.

У адпаведнасці з Дагаворам аб стварэнні Саюзнай дзяржавы (далей — Дагавор), які ўступіў у сілу 26 студзеня 2000 года, да органаў Саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі адносяцца Вышэйшы Дзяржаўны Савет, Парламент, Савет Міністраў, Суд і Падліковая палата.

Высший Государственный Совет Союзного государства

Высший Государственный Совет является высшим органом Союзного государства. В состав Высшего Государственного Совета входят главы государств, главы правительств, руководители палат парламентов государств-участников. Согласно Договору в заседаниях Высшего Государственного Совета участвуют Председатель Совета Министров, Председатели Палат Парламента, Председатель Суда Союзного государства.

Основные задачи

 • решает важнейшие вопросы развития Союзного государства;
 • образует в пределах своей компетенции органы Союзного государства, включая органы управления отраслевого и функционального характера;
 • назначает выборы в Палату Представителей Парламента Союзного государства;
 • утверждает бюджет Союзного государства, принятый Парламентом Союзного государства, и годовые отчеты о его исполнении;
 • утверждает международные договоры Союзного государства, ратифицированные Парламентом;
 • утверждает государственную символику Союзного государства;
 • определяет местопребывание органов Союзного государства;
 • заслушивает ежегодный отчет Председателя Совета Министров о реализации принятых решений

Председатель Высшего Государственного Совета

В настоящее время функции Председателя Высшего Государственного Совета исполняет Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко
 • организует работу Высшего Государственного Совета, председательствует на его заседаниях и подписывает принятые Высшим Государственным Советом акты, а также законы Союзного государства;
 • обращается к Парламенту с ежегодными посланиями о положении в Союзном государстве и основных направлениях его развития;
 • по поручению Высшего Государственного Совета ведет международные переговоры и подписывает от имени Союзного государства международные договоры, представляет Союзное государство в отношениях с иностранными государствами и международными организациями;
 • организует контроль над ходом реализации настоящего Договора и принимаемых Высшим Государственным Советом решений;
 • в пределах своих полномочий дает поручения Совету Министров Союзного государства;
 • по поручению Высшего Государственного Совета выполняет иные функции.

 

Парламентское Собрание Союза Беларуси и России

Председателем Парламентского Собрания является Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Володин Вячеслав Викторович

Парламент Союзного государства является представительным и законодательным органом Союзного государства.

До формирования Парламента Союзного государства его функции выполняет Парламентское Собрание Союза Беларуси и России.

Основные задачи

 • решает вопросы развития нормативно-правовой базы интеграции государств-участников в политической, правовой, экономической, социальной, экологической, гуманитарной и других областях;
 • одобряет проект Конституционного Акта Союзного государства;
 • принимает законы Союзного государства по вопросам, отнесенным к исключительному ведению Союзного государства;
 • принимает Основы законодательства Союзного государства по вопросам, отнесенным к совместному ведению Союзного государства и государств-участников;
 • вносит предложения по вопросам развития нормативно-правовой базы Союзного государства в органы Союзного государства;
 • содействует унификации законодательства государств-участников и вносит соответствующие предложения в органы государств-участников, обладающие правом законодательной инициативы;
 • обеспечивает взаимодействие парламентов государств-участников;
 • заслушивает ежегодные послания Высшего Государственного Совета о положении в Союзном государстве и об основных направлениях его развития;
 • заслушивает доклады и информации о деятельности Совета Министров Союзного государства;
 • принимает бюджет Союзного государства, заслушивает годовые и полугодовые отчеты о его исполнении;
 • утверждает отчет, заслушивает доклады и сообщения Счетной палаты Союзного государства;
 • ратифицирует международные договоры, заключаемые от имени Союзного государства;
 • содействует обмену правовой информацией, участвует в создании единой информационно-правовой системы Союзного государства;
 • заключает соглашения о сотрудничестве с парламентами государств, не входящих в Союзное государство, и парламентскими организациями;
 • рассматривает предложения по вопросам присоединения к Союзному государству третьих государств, принимает соответствующие рекомендации, направляет их для утверждения в Высший Государственный Совет;
 • назначает по представлению Высшего Государственного Совета судей Суда Союзного государства;
 • утверждает по представлению Высшего Государственного Совета членов Комиссии по правам человека;
 • назначает по представлению Совета Министров членов Счетной палаты Союзного государства;
 • устанавливает символику Союзного государства;
 • осуществляет иные полномочия в соответствии с Договором и Регламентом Парламентского Собрания Союза Беларуси и России.

Совет Министров Союзного государства

Председателем Совета Министров Союзного государства является Председатель Правительства Российской Федерации

Совет Министров является исполнительным органом Союзного государства.

В Совет Министров входят Председатель Совета Министров, главы правительств, Государственный секретарь (на правах заместителя Председателя Совета Министров), министры иностранных дел, экономики и финансов государств-участников, руководители основных отраслевых и функциональных органов управления Союзного государства.

На заседания Совета Министров могут приглашаться руководители центральных банков и министры государств-участников.

Функции Совета Министров, его состав, а также порядок его деятельности определяются Положением, утверждаемым Высшим Государственным Советом.

Государственный секретарь, руководители отраслевых и функциональных органов управления Союзного государства назначаются и освобождаются от должности Высшим Государственным Советом по представлению Председателя Совета Министров.

Совет Министров в соответствии со своей компетенцией, определенной настоящим Договором и решениями Высшего Государственного Совета, призван решать следующие задачи:

 • разрабатывать основные направления общей политики по вопросам развития Союзного государства и вносить их в Высший Государственный Совет для рассмотрения;
 • вносить в Высший Государственный Совет предложения по формированию отраслевых и функциональных органов Союзного государства и осуществлять руководство их деятельностью;
 • вносить в Парламент Союзного государства проекты союзных законов и Основ законодательства;
 • обеспечивать контроль над выполнением положений настоящего Договора, актов Союзного государства и при необходимости вносить мотивированные представления государствам-участникам в случае невыполнения обязательств, вытекающих из них;
 • разрабатывать и вносить в Парламент Союзного государства проект бюджета Союзного государства, обеспечивать исполнение бюджета, представлять Парламенту годовые и полугодовые отчеты об исполнении бюджета;
 • рассматривать отчеты и доклады Счетной палаты;
 • осуществлять управление собственностью Союзного государства;
 • обеспечивать создание и развитие единого экономического пространства, проведение единой финансовой, налоговой, кредитной, денежной, валютной, ценовой и торговой политики;
 • координировать процесс унификации законодательства государств-участников;
 • способствовать проведению согласованной политики государств-участников в международных делах, в сфере обороны, безопасности, обеспечения законности, прав и свобод граждан, обеспечения общественного порядка и борьбы с преступностью, а также в области культуры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения и охраны окружающей среды.

Совет Министров в пределах своей компетенции издает постановления, директивы и резолюции. Решение Совета Министров может быть приостановлено или отменено Высшим Государственным Советом.

Постоянный Комитет Союзного государства

Государственным секретарем Союзного государства является
Григорий Алексеевич Рапота

Постоянный Комитет Союзного государства является рабочим аппаратом Высшего Государственного Совета Союзного государства и Совета Министров Союзного государства. Образован в соответствии с Договором о создании Союзного государства и Постановлением Высшего Государственного Совета Союзного государства от 27 июня 2000 г. №13.

В своей деятельности Постоянный Комитет руководствуется Договором о создании Союзного государства, который подписан 8 декабря 1999 года президентами Российской Федерации и Республики Беларусь, а также Программой действий по реализации положений Договора, Статутом Высшего Государственного Совета Союзного государства, Положением о Совете Министров Союзного государства, иными нормативно-правовыми актами, национальными законодательствами государств-участников.

Постоянный Комитет организует реализацию положений Договора, разработку предложений по стратегии развития Союзного государства, координирует работу отраслевых и функциональных органов Союзного государства. Совместно с соответствующими органами государств-участников Союзного государства осуществляет предварительное рассмотрение программ, проектов и мероприятий Союзного государства, представляет заключения по ним в Совет Министров и информирует его о ходе их выполнения. Готовит для Совета Министров Союзного государства предложения по проектам законов Союзного государства, по унификации законодательств государств-участников. Формирует и вносит на рассмотрение Высшего Государственного Совета и Совета Министров проекты повестки их заседаний, планов работы. Постоянный Комитет обеспечивает взаимодействие Совета Министров Союзного государства с Парламентским Собранием Союза Беларуси и России.

Руководит работой Постоянного Комитета Государственный секретарь Союзного государства, а также в состав Постоянного Комитета входят четыре члена Постоянного Комитета, являющиеся по должности его заместителями. Два члена Постоянного Комитета представляют Белорусскую сторону, два члена – Российскую сторону.

Постоянный Комитет подотчетен Совету Министров.

Дыпмісіі Беларусі за мяжой

Усе дыпмісіі Сайт МЗС
Перайсці